За нас

Колектив

Наталия Стефанова Миланова - Директор

Марин Любомиров Николов - ЗДАСД

Снежана Йорданова Куцарова- Цанкова - ЗДУД
Даниела Кръстева Илиева-Димова -  главен учител прогимназиален етап

*** НАЧАЛЕН ЕТАП ***
Росица Михайлова Панова - старши учител начален етап
Елена Иванова Цонева - старши учител начален етап
Фатме Мусова Ахмедова - старши учител начален етап 
Ваня Русева Христова - старши учител начален етап
Аглика Николаева Колева-Василева - старши учител начален етап
Кремена Люблянова Вълчева - старши учител начален етап
Ангелина Ангелова Панайотова - старши учител начален етап
Зоя Петрова Дафинова - старши учител начален етап               


 
*** ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ***
Искра Борисова Драгнева - старши учител български език и литература 
Мария Иванова Иванова - младши учител български език и литература 
Мелис Мехмедова Ахмедова - учител английски език
Надежда Стоилова Георгиева - старши учител математика и ИТ  
Цветелина Давидкова Владимирова - старши учител математика и ИТ

Георги Кръстев Николов - старши учител история и география 
Стойна Митова Кичукова - учител музика
Валентина Бонева Костадинова - старши учител изобразително изкуство и технологии Христо Стойнев Харалампиев - старши учител ФВС
 
*** УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ***
Камен Стефанов Драганов - старши учител начален етап 
Нурай Хюсеинова Хатиб - старши учител начален етап 
Сабие Сабриева Мустафова - старши учител начален етап 
Красимир Станимиров Стоилов - старши учител начален етап 

Снежанка Добрева Радева - старши учител начален етап
Цанка Димитрова Георгиева - старши учител прогимназиален етап 
Джанан Хамзова Джезаирова - старши учител прогимназиален етап  
Иван Николов Тодоров - старши учител прогимназиален етап 

 

*** РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ***
Албена Стефанова Георгиева - психолог
Петя Йорданова Владева - логопед
Донка Димитрова Тотева - ресурсен учител
Радка Петкова Николова - ресурсен учител