Проект Включващо обучение

Проект Включващо обучение

Проект Включващо обучение

Проект Включващо обучение

 

ЗА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел
Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Специфични цели
• Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция.
• Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
• Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.
• Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.
• Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
• Деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности.
• Ученици със специални образователни потребности.
• Специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане
• Директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи

 

 

• Дейност 2
Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Поддейности

• Разработване на критерии и избор на училища, в които ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение.
• Оборудване на ресурсните кабинети в училищата с необходимите материали, техника и апаратура.
• Осигуряване на образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.
• Разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми.
• Обучение на психолозите от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.
• Подбор и назначаване на екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение – до 6 души: ресурсни учители, психолог, логопед, учител за работа с деца със зрителни затруднения, учител за работа с деца със слухови увреждания.
• Разработване на визия за статута и функциите на ресурсните центровете и на логопедичните центрове в контекста на приобщаващото образование.