Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

                     Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проведени дейности през учебната 2021/2022г 

  1. Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условия на кризи.

 Закупени- 

  1. Лаптопи:
  • учителски – 11 броя, раздадени на педагогическите специалисти.
  • ученически – 21 броя.
  1. Таблети:
  • 25 броя.
  1. Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  са сформирани 17 групи по Дейност 2, с обучени  – 84 ученици.

  1. Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. 2 групи  с обучени  – 10 педагогически специалисти.

Проведени дейности през учебната 2022- 2023 г. 

    1.  Дейност 2 – Обучени на ученици, включително от уязвими групи  - обучени 10 групи с 44 броя обучени ученици 

     2. Дейност 4-  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)- 4 групи с 20 обучени родители 

  Изпълнението на дейностите по проекта е отразено в платформата на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001   „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и в сайта на III ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище -  https://3ou-tg.com/projects.php?id=434