ПРОЦЕДУРА по издаване на дубликати на документи за завършена основна  образователна степен

ПРОЦЕДУРА по издаване на дубликати на документи за завършена основна  образователна степен

 

 

  1. Процедурата се прилага при издаване на дубликат на следните документи:
  • свидетелство за основно образование;

2. Процедурата се основава на чл. 44, 45, 48, 50 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното училищното образование.

3. Процедурата не се прилага при издаване на дубликати на други документи, издавани в системата на народната просвета.

4.  Директорът преценява дали посочените от лицето причини, поради които се иска издаване на дубликат, съответстват на нормативните предпоставки за издаване на дубликат на искания документ и организира издаването на дубликата.

6.Осъществяване на процедурата при издаване на дубликат на свидетелство за основно образование:

         6.1. За издаване на на дубликат на свидетелство за основно образование лицето подава заявление по образец на училището, като прилага копие на личната си карта. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

         6.2. ЗАС входира заявлението и дава на лицето входящ номер.

         6.3. Директорът на училището разглежда заявлението в срок до 2 работни дни от подаването му, като срокът не тече, ако директорът в законноустановен отпуск или в командировка.

     6.4. Директорът уведомява писмено заинтересованото лице в срок до 2 работни дни след разглеждане на заявлението, когато не са налице предпоставки за издаване на дубликат, като посочва и причините за отказа. Срокът не тече, ако директорът в законноустановен отпуск или в командировка.

     6.5. В случаите, в които са налице посочените предпоставки за издаване на дубликат в чл.45, ал.2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното училищното образование, директорът възлага на ЗАС да му предостави от архива първичната документация, свързана с издаване на дубликата.

     6.6. Ако първичната документация не е налична или не е попълнена в съответсвие с нормативните изисквания, директорът уведомява писмено лицето за отказа за издаване на дубликата в срок до 2 работни дни след разглеждане на заявлението, като посочва причините за това. Срокът не тече, ако директорът в законноустановен отпуск или в командировка.

     6.7. При наличие на попълнена в съответствие на нормативните изисквания първична документация, директорът възлага на ЗДАСД подготовката на проекта на дубликата.

     6.8.След проверка на проекта от страна на директора, ЗДАСД изработва на съответния софтуер дубликата при спазване на изискванията на чл. 44 , ал.1,2 и 3 и  Приложение № 4 към чл.31 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г.

     6.9. Директорът отново проверява и заверява дубликата на съответния документ.

     6.10.Дубликатът на Свидетелство за завършено основно образвание се вписва в съответния регистрационен дневник от ЗДАСД и от ЗАС.

     6.11. ЗАС сканира дубликата на свидетелство за завършено основно образвание и изпраща файла към Регистър на документи за завършено основно образование. 

     6.12. Срокът  за действията по т.6.5. - 6.11. е до 10 работни дни от разглеждане на заявлението. Срокът не тече, ако директорът или ЗДАСД са в законноустановен отпуск или в командировка.

     6.13. Дубликатът се получава от лицето или от  пълномощник с нотариално заверено пълномощно, копие от което се съхранява в документацията.