Прием в пети клас

Прием в пети клас

Образованието в Трето основно училище “Петко Рачов Славейков” е насочено към
бъдещето.

Главната цел в него е придобиване на знания, социални умения и качества,улесняващи адаптирането на младите хора към динамиката на общественитепромени, умения за себеоценяване и себеутвърждаване, за откриване и решаване на
проблеми, развитие и правене на избор.

 

За учебната 2024/2025 III ОУ „Петко Рачов Славейков” обявява прием
в 2 паралелки 5-и клас по 22 ученици в паралелка.

  • Сменност на обучение – една смяна.
  • Възможност за целодневна организация на учебния ден.Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. 
  • Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор в стола научилището.

Критерии за записване на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

В V клас на Трето ОУ “Петко Рачов Славейков”, за учебната 2022-2023 г. ще бъдат записани:


• Всички ученици от ІV клас на Трето ОУ “Петко Рачов Славейков” , които желаят да продължат обучението си в същото училище.
• Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища, до запълване на броя на местата в обявените паралелки.