Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение, описани в ПДУ

Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение, описани в ПДУ