Процедура по валидиране на компетентности

Процедура по валидиране на компетентности

В III ОУ „П. Р. Славейков” може да се извършва валидиране на резултати от ученето. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и издаване на съответния официален документ.

Валидиране на компетентности се извършва на лице, което е било ученик в III ОУ „П. Р. Славейков” гр. Търговище и е :

1. навършило 16 години, което няма придобито основно образование;

2. в задължителна училищна възраст за придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование, когато е невъзможно да предостави съответния документ;

3. със СОП, придобило съответния документ с оценки с качествен показател - за придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование.

Може да се валидират компетентности:

1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на образование;

2.  по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове за определен клас от основната степен на образование;

3. необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален етап от основната степен на образование;

Валидирането е оценяване и признаване на съответствието на компетентностите с изискванията в съответната учебна програма и/или в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на училището, към което задължително прилага документ за завършен предходен клас или етап.

Валидирането по чл. 53, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Изпитите при валидирането се организират и полагат по реда на чл. 40 – 43 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Броят на изпитите в процеса на валидирането са в съответствие с изискванията на чл. 125 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В случай че лицето се явява по всички учебни предмети за един клас или явява по всички учебни предмети за всички класове от етапа и на някой от изпитите оценката е слаб (2), лицето може да се явява на този изпит до успешното му полагане при зачитане на оценките от успешно положените изпити.

Оценката, получена при полагане на изпит за валидиране на компетентности, не може да се променя.

Гражданите не може повторно да валидират компетентности.