Проект Мамо, татко, заповядайте в училище!

Проект Мамо, татко, заповядайте в училище!

Проект Мамо, татко, заповядайте в училище!

Проект Мамо, татко, заповядайте в училище!

Договор №БС – 33.10-001/29.06.2012 г.
Име на проект: Мамо, татко, заповядайте в училище!
Бенефициент: РИО-Търговище
Партньори: Основно училище „Климент Охридски”, гр. Попово
                   Прогимназия „Академик Даки Йорданов”, гр. Омуртаг
                   Основно училище „Антон Страшимиров”, с. Светлен

    Проектът е насочен към 484 ромски ученици и 300 родители. Той ще подпомогне адаптирането на 117 ромски  ученици, обучавани до сега в сегрегирани училища и живеещи в ромски селища, в новите 4 приемни училища – трите партньорски училища и Трето ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Търговище. 
    Училищата-участници ще разработят  програми за приобщаване на ромските родители към училищния живот и в хода на проекта ще работят по тях. Общото ще бъде: изградени клубове за партньорства с родителите; заменяне на традиционните родителски срещи  с двустранни гостувания в неформална обстановка; изработването с общи усилия на училищни кътове за лятна работа. 
     Дейностите с мотивиращ ефект ще присъстват в разработена на експертно ниво регионална „Програма за приобщаване на родителите – роми към образователния процес”. Тя ще бъде база за разработването на стратегии от всички училища в областта. 
     В началото на проекта ще се изготвят и проведат тестове за диагностика на учениците, постъпили в приемни училища. 
     В 3 етапа ще се осъществи външно оценяване от РИО.  То ще оценява напредъка и ще набелязва мерки за подобряване на резултати. 
     Ще се разработят  методически материали за работа с изоставащи ученици - билингви с акцент овладяване на българския език. С тях ще се работи допълнително през лятото в смесени групи от ученици от трите етноса. 
     В края на проекта методическите разработки ще бъдат издадени като пособие и разпространени за ползване в училищата от областта.  
     Провеждането на конференция за представяне на добри практики в работата по десегрегирането на ромските деца с участието на всички директори  от областта и на общински и областни представители ще бъде финал на проекта.

Основна цел: 
     Интеграция на ромските деца и ученици, идващи от сегрегирани училища и/или от изцяло ромски селища от различни общини на област Търговище, в мултиетническата среда на приемните училища чрез допълнителна подкрепа и създаване на условия за равен достъп до качествено образование. 

Специфични цели:
     1.Създаване на благоприятна учебна среда в приемните училища за пълноценно интегриране на децата и учениците от ромски произход;
     2.Допълнителна подкрепа за ромските деца и ученици в овладяването на българския език; 
     3.Увеличаване мотивацията на родителите на ромските деца и ученици за подпомагане и подкрепа на децата им в учебния процес и извън него, чрез включването им в мотивиращи дейности и засилване на присъствието им в училище;
     4.Създаване на условия за обмен на училищни практики в мултиетническа среда за подпомагане процеса на намиране на решения по въпроси на образователната интеграция и промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи.
     Основната и специфичните цели на проектното предложение съответстват на общите и специфични цели от Насоките за кандидатстване на КП 33.10-2012 и отразяват  регионалните проблеми при образователната интеграция  на ромските ученици. Заложената поредица от дейности по проекта е ориентирана към постигане на основната цел. 

Дейности:
     1.  Извършване на подготвителни дейности.
     2. „Нашето ново училище”.
     3.  Подкрепа на изоставащи с учебния материал ученици от етническите малцинства за адаптиране към учебния процес.
     4. „Родители, заповядайте в училище!”
     5.  Разработване на регионална „Програма за приобщаване на родителите – роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот”
     6.  Конференция за представяне на добри практики в работата по десегрегирането и адаптацията на ромските деца в училищата.
     7. Дейности за информиране и публичност на  проекта.

        Успешната реализация на проекта ще подпомогне стартиралите  процеси на  интеграция на ромските ученици в региона чрез засилване на интереса им към учебния процес, ще допринесе за увеличаване на мотивацията на родителите за по-активно участие в училищния живот.
        Очакванията са реализирането на проекта да окаже трайно въздействие върху целевите групи, а широкият териториален обхват и  публичност са предпоставка  за мултиплициране на постигнатия ефект.