Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 
финансиран по Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд

 

 

                     

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Ø28.02.2019 г. - подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта
ØОбща стойност - 127 759 359, 94 лева  
ØПродължителност на проекта - 30 месеца, считано от 28.02.2018 г.
ØКонкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
ØВключени 1 500 училища: 920 са определени по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; останалите 580 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи, определени по методология на МОН (резултати от НВО и ДЗИ, брой отсъствия)
ØЦелеви групи:
-ученици в риск от отпадане;
-ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
-ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
-педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.)

Основната цел е насочена към:

Øподпомагане на  равния достъп до качествено образование

Øпо-пълно обхващане на учениците в училищното образование

Øразвитие на потенциала на учениците

Øуспешно завършване на средно образование

Øсоциална, професионална и личностна реализация

Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.

Допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски - обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование:

 - в училища с висока концентрация на ученици от уязвими групи;

 - в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик.

За начален етап - по български език и литература и по математика;

За прогимназиален етап - приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки;

За ученици, за които българският език не е майчин - по български език като чужд, с цел подкрепа на

приобщаването им.

ØДейността се извършва извън часовете по учебен план и в неучебно време, включително и по време на ваканциите.
ØДопълнителните обучения по учебни предмети ще се осъществяват от педагогически специалисти в зависимост от установените потребности на учениците.
ØУчениците ще се определят в съответствие с предвидените инструменти по проекта за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.
ØЩе се групират по сходни потребности от допълнително обучение по съответния учебен предмет или учебни предмети.

Проследяването на постигнатия индивидуален напредък на учениците в резултат на допълнителните обучения ще се извършва на годишна база въз основа на използваните инструменти по проекта.

. Допълнително обучение на учениците от I-IV клас:

1.1. По български език и литература и по математика:

- в учебни дни извън часовете по училищния уч.план (чл. 17) -  в групи с 4 до 8 ученици;

-по време на лятната ваканция - до 80 учебни часа.

1.2. По бълг. език на ученици, за които българският език не е майчин, по БЕЛ и по математика:

- извън часовете по училищния уч. план -  в група до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция - до 80 уч. ч.;

- в неучебно време, вкл. през ваканциите, с изкл. на лятната ваканция - до 30 уч. ч.

. Доп.обучение на учениците от прогимназиалния и от първия гимназиален етап:

2.1. Приоритетно по БЕЛ, по МАТ и по природни науки - за ученици със системни пропуски по съответния учебен предмет (чл. 17):

- в уч.дни извън часовете по училищния уч.план в групи с 4 до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция до 80 уч. ч.

2.2. По бълг.език на ученици,за които бълг .език не е майчин, както и по БЕЛ, МАТ и природни науки на ученици, които имат системни пропуски по съответния уч.предмет  (с оценка слаб, или не са постигнали очакваните резултати за НВО, със срочна оценка слаб или три последователни текущи оценки слаб) (чл. 27)

- извън часовете по училищния уч.план в група до 8 ученици със сходни потребности от доп. обучение по съответния уч.предмет;

- по време на лятната ваканция - до 80 уч. ч.;

- в неучебно време, вкл. през ваканциите, с изкл. на лятната ваканция -  до 30 уч.ч.

. Доп.обучение по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка  (за ученици с натрупани пропуски, ниски образователни резултати и с невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен от прогимназиалния, от първия и от втория гимназиален етап):

- в уч. дни извън часовете по училищния уч. план в групи с 4 до 8 ученици;

- по време на лятната ваканция - до 80 уч.ч.;

- в неучебно време, вкл. през ваканциите, с изкл. на лятната ваканция - 30 уч. ч.

За успешно преминал доп. обучение се счита ученик с отчетен текущ напредък и допуснати до 10% отсъствия по уважителни причини в рамките на графика на групата за 10 уч.ч.

В графика на групата, над определения бр. часове за доп.обучение, се планира резерв до 10 уч.ч. за ученици,допуснали повече от 10% отсъствия.

През учебната 2018/2019 г. в училището са сформирани 11 групи за допълнителна работа с ученици от начален и прогимназиален етап.

През учебната 2020 /2021 година в проекта са включени  76 ученика от начален и прогимназиален етап на обучение  в 15 групи за допълнително обучение  с преоритетно обучение по български език и литература и математика.

През учебната 2021 /2022 година по проекта са включени  ученици от начален и прогимназиален етап на обучение  в 15 групи за допълнително обучение  с преоритетно обучение по български език и литература и математика.
Архив