Процедура за индивидуална форма на обучение

Процедура за индивидуална форма на обучение

Индивидуална форма на обучение се организира само за ученици, които преди преминаването в тази форма са били ученици на III ОУ „П. Р. Славейков”, по реда на чл.36 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование. В първи клас училището приема и ученици, които следва да се обучават в индивидуална форма.

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

         1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;

             2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

             3. ученици с изявени дарби;

          4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

             5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.