Записване/преместване на ученици

Записване/преместване на ученици

Преместване на ученик e всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 от ЗПУО.

Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

Учениците може да се преместват, както следва:

        1.от I до VI клас през цялата учебна година;

        2.от VII не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

Учениците се приемат или преместват в държавните и в общинските училища на места, определени с училищния, с държавния или с допълнителния държавен план-прием.

За записване/преместване на ученик е необходимо да се подаде в деловодството на училището писмено заявление от родителя/настойника.