Процедура за самостоятелна форма на обучение

Процедура за самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение за ученици се организира по реда на чл.112 от ЗПУО и чл.37 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование. Ученици, които имат завършен клас и желаят през дадена учебна година да се обучават в самостоятелна форма, подават заявление най-късно 2 седмици преди началото на учебната година.

Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

3. ученици с изявени дарби;

4. лица , навършили 16 години.

При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.

Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 от Наредбата на организация на дейностите в училищното образование  може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището

График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020г.

I.         Редовна сесия:  20.01.2020 - 29.02.2020 г.; 01.06.2020 -  15.06.2020

II.        Първа поправителна сесия  -  15 .06.2020 - 30.06.2020

ІІ.        Втора поправителна сесия –     01.09.2020 - 15.09.2020

Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

                  1.  Учениците подават заявление за записване преди началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;

                 2.  Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.