Включване в група ЦОУД

Включване в група ЦОУД

Училището организира целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от  І до VІІ клас.

Групите за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.

След 01 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой.