ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

10.07.2019 г.

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредбата:

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане.

 

УСЛОВИЯ

1. Срокът за набиране на предложенията: от 15.07.2019 г. до 14.00 ч. на 19.07.2019 г.

Място на подаване – І І І ОУ „П. Р. Славейков“, адрес: гр. Търговище, ул. Бяло море № 24, в деловодството на училището.

2. Броят на учениците в училището от І до IV клас включително през 2019-2020 учебна година: 159.

3. Учебните години, за които ще се извършват доставките: 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/.

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година по схема „Училищен плод“ – 46 доставки.

Забележка: съгл. чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година.

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците предоставят по схема „Училищен плод“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратко описание на дейността,  адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки по схема  „Училищен плод “. Във връзка с това е необходимо да представят документ/и, потвърждаващи участие в схемата през предходните години.

2. Участниците трябва да притежават минимум 4 (четири) собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните. Към  предложението участникът да приложи копие от  талон и разрешително, както и копие на регистрационните  номера на транспортните средства.

         3. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация - 30 минути (тридесет минути).

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в училището в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат.

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директорът на училището назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления по схемата.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на училището за избор на заявител по схемата „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на училището определя със заповед заявител по схемата въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от приложените от него документи към представеното предложение.

 

Телефон за допълнителна информация и контакт: 0601/6 54 39.

 

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на І І І ОУ „П. Р. Славейков“, от която започва срокът за подаване на предложения – 15.07.2019 г.