Обява за свободно работно място

Обява за свободно работно място

 1. Длъжност: учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
 2. Изисквано образование: висше - магистър
 3. Специалност: начална училищна педагогика
 4. Професионална квалификация: педагог, начален учител
 5. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност е предимство
 6. Изисквания за заемане на длъжността: съобразно разпоредбите на ЗПУО и изискванията по Наредба № 15/22.07.2019 г.; Пътуване с училищни автобуси по установен график.
 7. Вид трудов договор: чл. 70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
 8. Режим на работно време: пълно работно време – 8 ч.
 9. Основно месечно трудово възнаграждение: съгласно ВПОРЗ
 10. Работното място е свободно от: 01.09.2021 г.
 11. Необходими документи за кандидатстване: -       

Заявление до директора;

Мотивационно писмо;

Документ за самоличност –оригинал за сверяване;

Професионална автобиография (тип CV);

Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;

Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;

Документи за квалификация - копие и оригинал за сверяване.

 1. При постъпване на работа:

Медицинско свидетелство (когато са изтекли повече от три месеца от прекратяване на трудово  правоотношение или при първоначално постъпване);

Свидетелство за съдимост;

 1. Срок за подаване на документи: от 8:00 ч. на 27.07.2021 г. до 11:00 ч. на 29.07.2021 г.
 2. Телефон за контакти: 0601 65439