Обява за свободно работно място

Обява за свободно работно място

 1. Длъжност: помощник на учителя
 2. Изисквано образование: средно или висше; образователно-квалификационна степен- магистър/бакалавър.
 3. Специалност: не
 4. Професионална квалификация: не
 5. Допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност/работа с приложен софтуер, текстообработка,  електронни таблици, ползване на Интернет;

 1. Изисквания за заемане на длъжността: компетентности и/или опит в дейности, свързани с работа с деца и ученици със специални образователни потребности; възможност за пътуване по утвърден график като придружител в училищен автобус.
 2. Вид трудов договор: срочен – чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР
 3. Режим на работно време: пълно работно време – 8 ч.
 4. Основно месечно трудово възнаграждение: 715,00 лв., финансира се от проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР.
 5. Работното място е свободно от: 15.09.2021 г.
 6. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление до директора;
 • Мотивационно писмо;
 • Документ за самоличност –оригинал за сверяване;

-    Професионална автобиография (CV);

-   Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;

- Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;

- Документи за квалификация - копие и оригинал за сверяване.

При постъпване на работа:

-   Медицинско свидетелство (когато са изтекли повече от три месеца от прекратяване на трудово  правоотношение или при първоначално постъпване);

-  Свидетелство за съдимост;

 1. Срок за подаване на документи: от 8,00ч. на 24.08.2021 г.  до 11,00 ч. на 26.08.2021 г. в канцеларията на училището.

Телефон за връзка 0601 65439.

 

 1. Длъжност: лектор - учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап – Биология и здравно образование.
 2. Изисквано образование: висше; образователно-квалификационна степен- магистър/бакалавър.
 3. Специалност: Биология
 4. Професионална квалификация: учител по биология.
 5. Допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност/работа с приложен софтуер, текстообработка,  електронни таблици, ползване на Интернет;

 1. Изисквания за заемане на длъжността: няма.
 2. Вид трудов договор: срочен – чл. 111 от КТ
 3. Режим на работно време: непълно работно време – 4 ч./седмично.
 4. Основно часово трудово възнаграждение: 8,50 лв./час.
 5. Работното място е свободно от: 15.09.2021 г.
 6. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление до директора;
 • Мотивационно писмо;
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;

-    Професионална автобиография (тип CV);

-   Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;

- Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;

- Документи за квалификация - копие и оригинал за сверяване.

При постъпване на работа:

-   Медицинско свидетелство (когато са изтекли повече от три месеца от прекратяване на трудово  правоотношение или при първоначално постъпване);

-  Свидетелство за съдимост (когато са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на трудовото правоотношение или при първоначално постъпване).

 

 1. Срок за подаване на документи: от 8,00 ч. на 24.08.2021 г.  до 11,00 ч. на 03.09.2021 г.  в канцеларията на училището.

Телефон за връзка 0601 65439.