Обява

Обява

III ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на III ОУ „Петко Р. Славейков” в град Търговище, представляващ терен с площ 1.00 кв.м. поставяне на автомат за топли безалкохолни напитки, със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 100 лв./год.

Търгът ще се проведе на 13.09.2021 г. от 10.00 часа в дирекцията на III ОУ „Петко Р. Славейков” град Търговище. За допълнителна информация – телефон  0601/65439