Покана - оферти за транспортно обслужване

Покана - оферти за транспортно обслужване

11.07.2022

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

ПОКАНА

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТУВАЩИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

 

      Във връзка с изпълнение на Договор № РД-Д-169/17.06.2022 г, между Трето ОУ „П. Р Славейков“ – гр. Търговище и Община Търговище с предмет: организиране на специализиран превоз на пътуващи деца в предучилищна и училищна възраст през учебната 2022/2023 г. и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, като изпълнител по договора, Ви каним да представите, Вашата оферта за транспортни услуги с автобус, както следва:

     

Маршрутно

направление

Категория на необходимия  автобус

/1. с до 22 седящи места,вкл.;

2. с 23 и повече седящи места/

Минимален брой седящи места за пътуващите

Минимален резерв от седящи места

(5% от к. 4)

 

Общ брой седящи места в автобуса/те

(к.4+к.5)

1

2

3

4

5

6

1.

гр. Търговище -  с. Стража -с. Разбойна -        гр. Търговище

с до 22 седящи места,вкл

13

1

14

2.

гр. Търговище - с. Пробуда – с. Васил Левски - гр. Търговище

с 23 и повече седящи места

37

2

39

 

Предоставяне на минимални технически характеристики на основните и резервните автобуси:

Маршрутно направление

Вид на       автобуса

Марка, модел, рег.

Максимален

брой седящи места

Екологичен клас

1

2

3

4

5

6

1

гр. Търговище -  с. Стража -с. Разбойна -        гр. Търговище

Основен 

 

 

 

Резервен /и

 

 

 

2

гр. Търговище -  с. Стража -с. Разбойна -        гр. Търговище

Основен 

 

 

 

Резервен /и

 

 

 

             

Забележка: Предложения могат да бъдат подавани:

- общо за направления 1 и 2;

 - само за направление 1;

- само за направление 2.

Ограничения: не се допуска автобуси, посочени като основни, в сключен договор с възложителя да бъдат повторно заявени като основни или резервни в друг договор с възложителя.

Съгласно Заповед РД09-2807/07.04.2022 г. на Министъра на образованието и науката, максималният размер за компенсиране на разходите за километър е:

- автобуси до 22 седящи места включително - 1,38 лв. с ДДС;

- автобуси с 23 и повече седящи места - 2,07 лв. с ДДС.

Стойността на офертите за всички направления не може да надвишава: 25530,00 лв. / двадесет и пет хиляди петстотин и тридесет лева/ с ДДС.

 

Място на изпълнение на поръчката: Община Търговище

 

Срок на Валидност на офертата: 90 дни от получаването й.

 

Срок за изпълнение:  15.09.2022 г. до 30.06.2023 г.

 

Начин на кандидатстване: Всеки кандидат има право да представи само една оферта на български език. Цените да са в лева с включен ДДС. Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценовите си предложения на адрес: гр. Търговище, ул. „Бяло море“ № 24.

 

Лице за контакт: Наталия Миланова; Е-mail: ou_3_tg@abv.bg

Срок за подаване на ценови предложения: до 10.08.2022 г.

 

гр. Търговище

11.07.2022 г.