Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост.

Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост.

22.06.2023 г.

 

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на III ОУ „Петко Р. Славейков” в град Търговище, представляващ терен с площ 1.00 кв.м. поставяне на автомат за пакетирани храни и  безалкохолни напитки, със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 150 лв./год.

Търгът ще се проведе на 17.07.2023 г. от 12.00 часа в дирекцията на III ОУ „Петко Р. Славейков” град Търговище. За допълнителна информация – телефон  0601/65439