Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: образователен медиатор

Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: образователен медиатор

КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
класиране на участвалите кандидати:
За длъжността Образователен медиатор :


- няма класирани кандидати
Отпаднали поради непълен комплект документи и неподходяща специалност за 
кандидатстване са следните кандидати:
Вх. № 996/16.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 999/16.08.2023 г. – непълен комплект документи за кандидатстване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Комисия по подбор