Почетен приз"Посланик на качеството"

Почетен приз"Посланик на качеството"

Почетен приз"Посланик на качеството"

 
   На 10.05.2024 г., д-р Д. Димова (главен учител в Трето ОУ "П. Р. Славейков") бе отличена с почетния приз "Посланик на качеството".
    Наградата беше връчена от д-р Анелия Андреева - директор на Националния инспекторат по образованието.
    Отличието се присъди в рамките на дванадесетото издание на престижния форум за връчване на наградата "Стоян Михайловски" / "Учител на годината"/ , организиран и провеждан ежегодно от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".
   Главният учител д-р Даниела Димова е една от 34-те външни инспектори / общият брой е около 600 за момента/ към НИО получили престижния приз.
    Поздравления за д-р Димова и нейното авторитетно отличие! Бъдете здрава и устремена към нови успехи!
 
 Може да бъде изображение с текст, който гласи 'РЕПТУБЛИКАБЛЛГАрИи АРИЯ РеПУбЛИКа БЬЛГАРИЯ ИАИИΟНАЛЛНИНСТЕΣКТОΡΑТ ИНСПЕКТОРАТ ПООБРАЗОВАНИЕТО の ниО ГРАМОТΑ „ПОсЛАнИК НА КАЧЕСТВОТО" сеприсъжда на Даниела Димова ВЪНЩЕН ИНСПЕКТОр ЧЛЕН НА КИНсПЕкТИРАЩ! ЕКИП проявена ангажираност, omzoeophocm, екипност, обективности професионализьме процеса инспектиране детските градини училищата утвърждаването на Националния инспекторат образованието Kamo институция оценка u прилагане HO политики действия подобряване качеството на pedocmaerhomo образование София, 28 Mapr 2024T. fand -РАнелия Анреена. дирсктор НИО'   
             
Може да бъде изображение с 8 души и текстово съобщение