Занимания по интереси

 Занимания по интереси

Занимания по интереси

В Трето ОУ „П. Р. Славейков “ , съгласно Наредбата за приобщаващо образование, ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до VII клас.   Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че 72 ,8 % от учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“.

За повече информация посетете платформата на МОН https://class.mon.bg

Полезни връки: Образованието инфо

На педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни бяха предложени следните групи за занимания по интереси за учебната 2020 / 2021  г

 

"Изворът на белоногата"-музикална приказка по едноименното произведение на П. Р. Славейков,музика Георги Андреев, сценография Ст. Кичукова   

 

"Лесното не ми е интересно" -  ВТФ "Слънчеви ноти" 

занимания по интереси 2020 / 2021 учебна година 

 

               Занимания по интереси 2021-2022 г.