Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 14.02.2022г.

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 14.02.2022г.

- 14.02.2022г.- 18.02.2022 г. за учениците от шести клас ;

- 21.02.2022г–25.02.2022г за учениците от пети и седми клас

     Съгласно :

ЗАПОВЕД №-З - 505 / 11.02.2022 г.

относно преминаване в ОРЕС на основание чл. 259, ал. 1 и чл. 115 а, ал. 4.1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т. 2 ал.6 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл.40г, ал.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и Заповед № РД09-2348/10.02.2022г на министъра на образованието и науката.